I.Административни услуги

1. Прием на ученици в VIII клас
          формуляр на заявление ... тук

2. Прием на ученици в XI клас
          формуляр на заявление ... тук

3. Преместване на ученици
          формуляр на заявление ... тук

4. Издаване на диплома за средно образование

5. Заявление за допускане до държавен зрелостен изпит
          формуляр на заявление ... тук

6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
          формуляр на заявление ... тук

8. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидиетелства за професионална квалификация
                                    alt


II.
Нормативни документи


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2023 - 2027г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЗАПОВЕД НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ:

8а(ГСД), 9а(ГСД), 10а(ГСД), 11а(ГСД), 12а(ГСД)
8а(ГЛС), 9б(ГЛС), 10б(ГЛС)11б(ГЛС), 12б(ГЛС)

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ В УЧИЛИЩЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПЛТГ

ПЛАН БДП 2023Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
info-102004@edu.mon.bg
down
f

fin
към страницата ни във Фейсбук
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod
*--

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


alt