RD

ПРОЕКТ "РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА КРИЗИ"

     
Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 г.

       Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

       Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

       Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

       Специфичните цели са:
  
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
   - Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
   - Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

      Допустими дейности:
   Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
   Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
   Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
   Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
   Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
 
                                       Платформа на проекта: https://react.mon.bg

                                   
                                alt
f

pr
към страницата ни във Фейсбук
info-102004@edu.mon.bg
d
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » Уч. програма
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod


ПРОЕКТИ

alt

  

ПРОЕКТ - "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 2"


            up2

 
Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ обхваща всички училища от системата на професионалното образование и обучение.
  Практическо обучение трябва да преминат 11 649 ученици. За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа.
  След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 372 лв.
  Всeки ученик има право да се включи само веднъж в рамките на своето обучение в предвиденото практическо обучение в реална работна среда.

  Бюджетът на проект “Ученически практики” е 10 553 013,00 лева и е с продължителност 29 месеца.


Основна цел: Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
       Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
       Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.
      Териториален обхват и финансови източници Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България.
Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности:
        Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
        Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

                                       Платформа на проекта: https://upractiki.mon.bg

Още информация на страницата на Министерството на образованието и науката: https://mon.bg/bg/101025


                                                 alt ПРОЕКТ - "ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА"

usp

   През месец февруари 2012 г. Професионалната гимназия успешно започна работа по проект на МОМН -
            "Да направим училището привлекателно за младите хора"

 Проектът се финансира съвместно от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейският социален фонд.


 Обща цел на проекта: -  да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

 Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на        учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и  потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).
 
Учениците от Професионална лесотехническа гимназия имат възможност да изберат едно от следните тематични направления за извънкласна дейност през 2013 - 2014 уч.г.:

 1. ПРЕПАРИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ЛОВНИ ТРОФЕИ                                  - ръководител Костадин Юнчов
 2. АТЕЛИЕ "МЛАД ДЪРВОРЕЗБАР"                                                          - ръководител  Георги Янчовичин
 3. ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ                                                                          - ръководител Елена Гюмова
 4. ЕСТЕТИКА                                                                                             - ръководител Ана Еленкова
 5. ЕКОПЪТЕКИ - ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИРОДАТА                                     - ръководител Елена Хаджипопова
 6. КАК ДА УПРАВЛЯВАМ ФЕРМА                                                              - ръководител Емилия Чолева
 7. ГРАДЪТ, В КОЙТО УЧА                                                                         - ръководител Людмила Стоянова
 8. ЗВЕЗДОБРОЕЦ                                                                                      - ръководител Красимир Стоянов
 
още ... (информация и снимков материал)                                                 alt


  ПРОЕКТ - "ПРИРОДАТА - МОЯТ ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА"


                       P_5                         p_6esf Обучението в училището дава възможност за разработването на съвместни проекти и изпълнение на програми, финансирани от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
В настоящият момент гимназията ни приключва работа по проект ”Природата моят прозорец към света” , разработен съвместно с още две училища – НУ „Отец Паисий” - гр. Банско и Частно училище „Орфей”- гр. София.
 Целта на проекта е да се обогати училищния живот чрез въвеждане на нови методи на обучение сред природата.
 В тази връзка са сформирани три клуба в нашето училище –клуб „Земя и природа”, клуб ”История и традиции на страните от ЕС в изграждане на здравна и екологична култура” и клуб „Млад турист”, представители на които участват в различни мероприятия. 
 Включването на училището и работата по проект на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е начин да се търсят нови пътища за провеждане на едно по-качествено обучение, което да е в унисон с европейското ниво.


                                        alt


ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА  "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ"  И  ПРОГРАМА "СОКРАТ"


p_1 p_2 p_3 p_4 Гимназията работи и приключи успешно работа по проекти по програмите „Леонардо да Винчи” и "Сократ", по които учениците имаха възможност да обменят опит и да посетят сродни училища във Франция, Белгия и Финландия. Проектът бе насочен към придобиването на нови, гъвкави умения и квалификация, необходими за подобряването на професионалните умения на учениците на база на теоретичните знания, които имат.
 Проектите подкрепха и подпомогнаха изграждането на познавателна база за целите на бъдещото развитие на тяхната кариера, както и усъвършенства техните познания и опит, като създаде среда за развитие и усъвършенстване на професионалните дейности и култура, както и ще подпомогне тези от тях, които желаят да започнат собствен бизнес.