-->  Утвърден държавен план-прием за учебната 2024-2025 година след завършено средно образование

I.Тютюнопушенето на цигари, наргилета, употребата на упойващи и наркотични вещества и алкохол на територията на училището, общежитието, двора, спортните площадки , както и в прилежащите терени и тротоари в близост до училището и района около училището ( пред входовете на сградата, тротоарите около ПЛТГ „Никола Вапцаров“, град Банско)

II. Настоящата забрана важи за всички ученици, учители, служители на ПЛТГ „Никола Вапцаров“, както и за външни лица.

III. Нарушителите ще бъдат санкционирани при първо нарушение със „Забележка“, при повторно нарушение с „Полагане на общественополезен труд“ и при следващи с „Предупреждение за преместване в друго училище“.

 IV. Задължавам дежурните учители и възпитатели да контролират спазването на заповедта в сградата на училището, общежитието, училищния двор и прилежащите на училището площи.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички учители, родители, възпитатели и ученици
ЗАПОВЕД №93 / 14.11.2023г.

На основание: чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование чл.56 от Закона за здравето, чл.31, ал.1, т.2 и т.24 от Наредба № 15/22.07.2019г. за статута на учителите , директорите и другите педагогически специалисти чл.19, т.10 и чл.22, т. 6 от Правилника за дейността на ПЛТГ „Никола Вапцаров“, град Банско

ЗАБРАНЯВАМ:
alt

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ !!!

alt

stem

НА 14.09.2021г. В ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ БЕ ОТКРИТ STEM ЦЕНТЪР С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА"

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА - ТУК!!!
info-102004@edu.mon.bg
down
f

fin
към страницата ни във Фейсбук


log
alt
    Гимназията е с 77 годишна история. Подготвила е стотици специалисти, които са получили своята реализация в горските стопанства и дървообработващите предприятия в региона и страната.
    Обучението се осъществява по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”.
    Училището разполага с добре развита материално-техническа база, оборудвани учебни кабинети, физкултурен салон, обновено общежитие, ученически стол.
 » Начало » История » Специалности » Прием » Галерия » База » За контакти
 ♦ Още информация
 
 » ДЗИ ,  НВО
 » Life@EDU
 » За ученика
 » Проекти
 »Делегиран бюджет
 » Връзки
 » Клубове
 » Новини
 Профил на купувача
 » Администр.услуги
logo
pltg-vhod
*--
Добре дошли в сайта на
ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - град Банско


alt

pltg-vhod
alt
ПРОФЕСИОНАЛНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
"НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - ГРАД БАНСКО
ОБЯВЯВА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024 / 2025 ГОДИНА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ